Vedtægter for Dansk Ocicat

 

§ 1. Navn

Klubbens navn er Dansk Ocicat (tidligere Dansk Ocicat Klub), stiftet den 3. september 2005. 

§ 2. Formål 

Klubbens hovedformål er at arbejde for udbredelse og kendskab til racen Ocicat og for dens standardmæssige højnelse.

Delmål er at: 

 • Have indflydelse på racens udvikling i fremtiden.
 • Fremme opdræt af sunde og raske killinger under hensyn til den genetiske diversitet.
 • Fremme racens gode temperament, 
 • Føre killinge-, hankatte- og opdrætterlister, 
 • Yde konsulentbistand til medlemmerne.

§ 3. Medlemmer 

Stk. 1. Alle med bopæl i Danmark, der tilslutter sig § 2, kan blive medlem af Dansk Ocicat. Endvidere kan alle, der er medlem af en FIFe tilsluttet hovedklub, blive medlem af Dansk Ocicat uanset bopæl.  

Medlemmer registreres som enten almindeligt medlem eller som opdrættermedlem. Begge former for medlemskaber kan også tegnes som familie medlemskaber, hvilket giver 2 stemmer på generalforsamlingen.

Stk. 2. Alle aktive opdrættere skal registreres som opdrættermedlemmer for at få adgang til annoncering på klubbens opdrætterliste, killingeliste og hankatteliste. Opdrættere der ikke ønsker adgang til denne service, kan lade sig registrere som almindelige medlemmer. Opdrættere der er inaktive og ikke har haft killinger de seneste 5 år, kan kun registreres som almindelige medlemmer.

Stk. 3. Medlemmer kan ekskluderes hvis de optræder skadeligt for klubben, har udvist grov illoyalitet overfor klubben og de almene demokratiske spilleregler, er i restance til klubben, ikke overholder Felis Danicas eller FIFes regler, eller overtræder almindelige etiske regler for kattehold. Bestyrelsen foretager normalt eksklusionen, som prøves ved den efterfølgende generalforsamling, der ved almindeligt flertal træffer afgørelse herom. Ekskluderede medlemmer kan kun genoptages som medlemmer af klubben efter godkendelse af generalforsamlingen.

§ 4. Medlemskab af Felis Danica

Stk. 1. Dansk Ocicat er underlagt Felis Danicas til enhver tid gældende regler for specialklubber.

Stk. 2. Et medlem, der ekskluderes af en af hovedklubberne under Felis Danica, kan ikke være medlem af Dansk Ocicat, hvorfor eksklusionen også gælder medlemskabet heraf. 

§ 5. Bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Der vælges 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år. Formand og kasserer vælges direkte. Formanden i lige år og kassereren i ulige år. Suppleanter og revisorer vælges for et år ad gangen.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med de øvrige funktioner, der er nødvendige for at sikre en klar arbejdsdeling i henhold til forretningsordenen. Bestyrelsen har ret til at indkalde medlemmer udenfor bestyrelsen til at bistå i foreningens sager og om fornødent at tilkalde lønnet assistance.

Stk. 4. Ved formandens eller kassererens forfald konstituerer bestyrelsen sig med ny formand eller kasserer indtil næste ordinære generalforsamling.

Stk. 5. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Stk. 6. For at bestyrelsen skal være beslutningsdygtig kræves det, at den mindst består af formand eller kasserer + 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 7. Udtræder 3 medlemmer af bestyrelsen indenfor en valgperiode, kan et medlem af klubben kræve en ekstraordinær generalforsamling indenfor 2 måneder.

Stk. 8. Valgbar til bestyrelsen i Dansk Ocicat er alle medlemmer over 18 år, der har været medlem i mindst 3 måneder, dog undtaget bestyrelsesmedlemmer i andre indenlandske specialklubber for racen Ocicat.

§ 6. Generalforsamling

Stk. 1. Der afholdes en årlig generalforsamling i 1. kvartal, hvortil der udsendes skriftlig dagsorden mindst 6 uger før.

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent.
 3. Valg af 3 stemmetællere.
 4. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.
 5. Regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf.
 6. Indkomne forslag – herunder forslag til vedtægtsændringer.
 7. Arbejdsprogram for det kommende år og budgetfastlæggelse.
 8. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
 9. Valg af formand.
 10. Valg af kasserer.
 11. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 12. Valg af revisor og revisor suppleant.
 13. Eventuelt.

Stk. 2. Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før denne.
Indkomne forslag og årets regnskab skal udsendes til samtlige medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter at 2/3 af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne skriftligt anmoder om dette. Det er den siddende bestyrelse, der arrangerer og indkalder hertil.

Stk. 4. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal, dog undtaget vedtægtsændringer, hvortil der kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen. Ved stemmelighed foretages der ny afstemning. Ved fortsat stemmelighed bortfalder forslaget. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot ét tilstedeværende medlem anmoder herom.

§ 7. Stemmeret

Stk. 1. Almindelige medlemmer og opdrættermedlemmer over 18 år, der har været medlem i mindst 3 måneder, har stemmeret på generalforsamlingen. Dette gælder også killingekøbere, der er gratis indmeldt.

Stk. 2. Der kan stemmes via fuldmagt. Fuldmagter afleveres til dirigenten straks efter valget af denne.

Stk. 3. Hvert medlem kan højst medbringe fuldmagter for 2 stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 4. Stemmeret er betinget af rettidig kontingentbetaling regnet fra den dato, hvor kontingentet er klubben i hænde. 

§ 8. Regnskab

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Kassereren fører det daglige regnskab samt udfærdiger årsregnskab.
Regnskabet revideres af klubbens revisor

§ 9. Hjemmeside

Klubben opretter og driver en hjemmeside, der blandt andet skal indeholde:

 1. Information om racen Ocicat, herunder billeder af de forskellige farvevarianter.
 2. Opdrætter-, hankatte- og killingeliste.
 3. Udstillingsresultater og topkattelister.

Bestyrelsen træffer afgørelser vedrørende hjemmesidens drift.

§ 10. Kommunikation

Stk. 1. Al kommunikation i Dansk Ocicat er elektronisk via e-mail og klubbens hjemmeside.

Stk. 2. Medlemmerne skal til enhver tid orientere klubben om deres aktuelle e-mail adresse.

§ 11. Referater

På hver generalforsamling tages referat. Referatet skal godkendes af formanden og dirigenten, hvorefter det udsendes til alle medlemmer indenfor 1 måned.
Referater af bestyrelsesmøder fremsendes ligeledes til alle medlemmer indenfor 1 måned efter mødets afholdelse.

§ 12. Kontingent

Stk. 1. Kontingent for det årlige medlemskab følger kalenderåret og fastsættes på den årlige generalforsamling.

Stk. 2. Kontingentet betales forud og skal være klubben i hænde senest den 31. december.
Kontingent der er klubben i hænde efter den 5. januar, betragtes som ny indmeldelse.

Stk. 3. Opdrættermedlemmer kan tilbyde killingekøbere gratis medlemskab af Dansk Ocicat gældende frem til den 31. december. Herefter betales normalt kontingent jf. gældende takst.

Stk. 4. Ønsker man at udmelde sig af Dansk Ocicat ved årsskiftet, undlader man at betale nyt kontingent.
Ønsker man at udmelde sig i årets løb, sker dette ved henvendelse til klubbens formand eller kasserer, hvorefter man slettes fra medlemslisten. Der sker ingen tilbagebetaling af allerede betalt kontingent.

§ 13. Disponering

Stk. 1. Foreningen tegnes af formand og kasserer i alle forhold.

Stk. 2. Kasserer og formand har det overordnede ansvar for foreningens konti og er ansvarlige overfor generalforsamlingen og bestyrelsen. Bestyrelsen afgør ved flertal, hvordan foreningens konti forvaltes jævnfør det vedtagne budget.

§ 14. Opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kræver, at forslag herom vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med højst 2 måneders mellemrum. På begge generalforsamlinger skal forslag om opløsning vedtages med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning skal foreningens midler gives til katteformål, som bestemmes af generalforsamlingen.

 

 

Gå til toppen